REGULAMIN STRZELNICY SPORTOWEJ VIS

(regulamin sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnicy (Dz. U. 200 Nr 18 poz. 234 z późniejszymi zmianami))
Strzelnica sportowa zlokalizowana w miejscowości RUDKI, na działkach nr: nr 150/6 i 150/10 jest obiektem przeznaczonym do prowadzenia szkoleń, treningów, zawodów i rekreacji.

Rozdział 1

Warunki korzystania ze strzelnic

§1

1. Strzelanie może odbywać się:
a) z broni palnej
b) z broni czarnoprochowej
c) z broni pneumatycznej
d) z urządzeń pneumatycznych
e) z łuków
f) z kusz

2. Strzelanie z broni określonej w ust. 1 może odbywać się pod warunkiem:
a) przestrzegania niniejszego regulaminu,
b) przestrzegania warunków technicznych użytkowania poszczególnych osi strzeleckich.

§ 2

1. „Prowadzącym strzelanie” może być osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.

§ 3

1. Prowadzący strzelanie:
a) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
b) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,
c) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
– imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
– numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
– oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

§ 4

1. Na strzelnicy zabrania się:
a) osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
b) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
c) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

§ 5

1. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
a) regulamin strzelnicy,
b) decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,
c) plan strzelnicy z oznaczeniem:

  • stanowisk strzeleckich,
  • punktu sanitarnego,
  • dróg ewakuacji,
  • miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
  • wykaz sygnałów alarmowych,
  • informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

§ 6

Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 7

1. Dopuszcza się indywidualne treningi bez bezpośredniego nadzoru przez prowadzącego strzelanie dla osób posiadających broń myśliwską lub sportową lub posiadających uprawnienia trenera lub sędziego strzelectwa myśliwskiego lub sportowego albo obronnego.
2. Przed rozpoczęciem strzelań osoby, o której mowa w pkt. 1 zobowiązane są do zgłoszenia się do prowadzącego strzelanie i uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie treningu indywidualnego. W czasie takiego treningu prowadzący strzelanie musi być obecny w obrębie strzelnicy, potwierdzając zgodę wpisem w księdze rejestru pobytu na strzelnicy

Rozdział 2

Sposób obchodzenia się z bronią

§ 8

Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną bez jakiejkolwiek amunicji, łusek, atrap i zbijaków w jej obrębie; bez podpiętego magazynka, z lufą skierowaną w górę lub w dół z otwartymi komorami nabojowymi lub z włożonym znacznikiem bezpieczeństwa, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.

§ 9

Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki lub w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 10

Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.

§ 11

Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.

§ 12

Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.

§ 13

Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową lub z włożonym znacznikiem bezpieczeństwa.

§ 14

Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

§ 15

Załadowanej i nabitej broni nie można wypuszczać z ręki, jak również w takim stanie odkładać lub przekazywać innej osobie.

§ 16

Wyjmowanie broni do prób, ćwiczenia, sprawdzania, czyszczenia i napraw broni dozwolenie jest w wyraźnie oznakowanym miejscu zwanym STREFĄ BEZPIECZEŃSTWA,

§ 17

W STREFIE BEZPIECZEŃSTWA zakazane jest operowanie w niej jakąkolwiek amunicją, jej częściami (np. łuskami).

Rozdział 3

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

§ 18

Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.

§ 19

Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.

§ 20

Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.

§ 21

Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.

§ 22

Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.

§ 23

Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

§ 24

Zabrania się palenia tytoniu na terenie strzelnicy poza miejscami do tego wyznaczonymi

§ 25

Strzelający oraz inne osoby przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk strzeleckich zobowiązane są nosić indywidualne ochraniacze słuchu.

§ 26

Strzelający podczas strzelania zobowiązani są nosić bezodpryskowe okulary lub inne ochraniacze wzroku.

ROZDZIAŁ 4

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa na strzelnicy

§ 27

Po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić czy jest rozładowana.

§ 28

Każdą bronią należy zawsze posługiwać się z najwyższą ostrożnością i traktować tak, jakby była załadowana.

§ 29

Wyjmowanie broni z kabur i kaset może odbywać się wyłącznie na stanowisku strzeleckim bądź treningowym oraz miejscu przeznaczonym do czyszczenia i naprawy broni.

§ 30

Przed rozpoczęciem strzelania konieczne jest upewnienie się czy w rejonie niebezpiecznym nie znajdują się osoby postronne lub zwierzęta. Obowiązek ten spoczywa również na
„prowadzącym strzelanie”.

§ 31

Składanie się, celowanie i strzelanie na sucho dozwolone jest tylko na stanowisku strzeleckim lub innym miejscu wyznaczonym przez „prowadzącego strzelanie” i za jego zgodą.

§ 32

Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą skierowaną w kulochwyt i tylko po komendzie „ŁADUJ” lub „START”. Przy ładowaniu nie można korzystać z pomocy innych osób.

§ 33

Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do przedmiotów innych niż tarcza lub przedmiot będący celem na strzelnicy.

§ 34

Nie wolno odkładać broni załadowanej w czasie przerw w strzelaniu.

§ 35

Zabrania się stosowania amunicji z rdzeniem twardszym niż ołów, przeciwpancernej, zapalającej lub smugowej oraz amunicji uszkodzonej.

§ 36

Zabrania się ładowania i strzelania z broni niesprawnej.

§ 37

Przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji, która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.

§ 38

Prowadzący strzelanie jest odpowiedzialny za wydawanie komend „ŁADUJ”, „START”, „STOP”, „ROZŁADUJ” i innych niezbędnych poleceń, musi być pewien że komendy jego są wykonywane, a posługiwanie się bronią odbywa się w sposób bezpieczny. Każda osoba przebywająca na strzelnicy w przypadku niezastosowania się do poleceń prowadzącego strzelanie może być usunięta ze strzelnicy.

§ 39

Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie. Zgłoszeniu podlegają również wszystkie przypadki nadzwyczajne (np. uszkodzenie broni wpływające na jej bezpieczeństwo, oddanie strzału przypadkowego, zranienia, uszkodzenia wyposażenia strzelnicy, zacięcia broni).

§ 40

Oprócz wymienionych zasad bezpieczeństwa na strzelnicy obowiązują również zasady szczegółowe sprecyzowane w regulaminach poszczególnych zawodów i konkurencji sportowych i myśliwskich.

ROZDZIAŁ 5

Postanowienia końcowe

§ 41

Zarządca strzelnicy ma prawo wynająć cały obiekt osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą,
Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o zawartą umowę.

§ 42

Za bezpieczeństwo i porządek odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków w szczególności należy:
1. Respektowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy.
2. Niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie
zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenia niszczenia mienia.

§ 43

1. Zarządca strzelnicy odpowiada za:
a) należyty stan obiektu zapewniający bezpieczeństwo jej użytkowania,
b) przestrzeganie innych przepisów dotyczących budowy i użytkowania strzelnic,
c) właściwe gromadzenie i usuwanie odpadów, usuwanie pocisków ołowianych i innych wymogów w zakresie ochrony środowiska określonych odpowiednimi przepisami.